Przedszkole Integracyjne nr 38
w Warszawie

Kadra

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Zawadzka

 
Sekretarka:

Maria Orłowska

W naszym przedszkolu pracują wykwalifikowani nauczyciele mający doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi trudnościami i niepełnosprawnościami.

 

ODDZIAŁ I pracuje w godz. 7.00 – 16.00


NAUCZYCIELE
mgr Barbara Walczuk
mgr Ewa Dunaj - Śliwińska
mgr Beata Zawadzka - Dyrektor
POMOC NAUCZYCIELA
Anna Puźniewska
OBSŁUGA
Renata Ciołek

ODDZIAŁ II pracuje w godz. 7.00 – 17.00


NAUCZYCIELE
mgr Aneta Tabaczek
mgr Agnieszka Majewska 
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Dominika Dudkiewicz
POMOC NAUCZYCIELA
Iwona Galatowicz
OBSŁUGA
Agnieszka Grodek-Kutwin

ODDZIAŁ III pracuje w godz.
Poniedziałek, wtorek: 7.00 – 16.30
środa, czwartek, piątek : 7:30-16:30


NAUCZYCIELE
mgr Katarzyna Zajdel
wakat
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Anna Gajda
POMOC NAUCZYCIELA
Grażyna Osińska
OBSŁUGA
Wiesława Dynarska

 

Przedszkole zapewnia wsparcie, specjalistyczną opiekę i terapię we współpracy z :

1. logopedą 

2. psychologiem

3. pedagogiem terapeutą

4. rehabilitantem

5. terapeutą integracji sensorycznej

6. terapeutą ręki

 

 

LOGOPEDA
mgr Monika Kwapisiewicz
poniedziałek 9.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 14.00
środa 9.00 – 14.00
czwartek 9.00 – 13.00
piątek 9.00 – 13.00

PEDAGOG – TERAPEUTA
mgr Anna Gajda
wtorek 12.30 – 16.00
środa 12.30 – 16.00

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
mgr Joanna Cedro
środa 8.00 – 15.00
piątek 8.00 – 15.00

TERAPEUTA RĘKI 
mgr Ewa Dunaj - Śliwińska
czwartek 8.30-11.30

PSYCHOLOG
mgr Zuzanna Łobocka 
wtorek 7.00-14.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 7.00 – 14.00

 

PSYCHOLOG z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12
ul. Dzielna 1 a
mgr Kamila Kuprowska -Stępień
co drugi piątek  8.00 – 11.00

Specjaliści i nauczyciele organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, która jest dobrowolna i nieodpłatna.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Terapia ręki

1. Terapia ręki to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które nie potrafią wykonywać prawidłowo czynności przy użyciu dłoni; nie potrafią kontrolować ruchów rąk, a także dla dzieci, które mają obniżony poziom prac grafomotorycznych. Uczestnikami terapii ręki są bardzo często dzieci, które nie lubią podejmować czynności manualnych, a wykonując czynności wymagające precyzji, pracują długo lub szybko i niedbale.

2.  Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w trakcie zajęć masowane są dłonie dziecka, a za pomocą różnych faktur dostarczane są wrażenia dotykowe. Mali pacjenci grają w rozmaite gry, wykonują zadania manualne, nawlekają, lepią, układają i w ten sposób usprawniają precyzyjne ruchy dłoni i palców. Wszystkie zadania są oczywiście dostosowane do wieku, zainteresowań, możliwości i potrzeb dziecka.

3. Zajęcia terapeutyczne nie tylko poprawiają sprawność małej motoryki, uczą również koncentracji, poprawiają chwyt dziecka, wspomagają utrzymywanie prawidłowej postawy, poprawiają percepcję wzrokową, a także ogólną sprawność ruchową.

 

 

Niezmiernie ważnym elementem funkcjonowania naszego przedszkola są pracownicy pionu kuchennego. 

Zdrowe, pełne witamin jadłospisy układa Urszula Kołakowska- sekretarz przedszkola.

Smacznie, zdrowo i kolorowo gotuje: Renata Pezda  - kucharka
                                                           Maria Polak   - pomoc kuchenna

 

Dzisiaj rano zamieszanie,
Bo zabrakło wody w kranie.
Kuchnia bliska załamania:
„Co z herbatą do śniadania?”
 ........o to, by wszystko było naprawione i dobrze działało dbają:

Edward Adamiec i Marian Grudkowski