Przedszkole Integracyjne nr 38
w Warszawie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Dane adresowe:

Przedszkole Integracyjne nr 38

Plac Bankowy 3/5

00-142 Warszawa

tel./fax 22 620-29-31

email:  p38@edu,um.warszawa.pl     

http://przedszkole-integracyjne.pl

koordynator prac w zespole wczesnego wspomagania:  mgr Monika Kwapisiewicz

Podstawa prawna:
- art. 127 pkt 5-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 59),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1635). - Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dn. 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawie.
Definicja wczesnego wspomagania:

Przez wczesne wspomaganie rozwoju rozumiemy wszystkie działania podjęte w celu zapewnienia optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju małego dziecka   z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Kryteria, jakie należy spełnić, aby otrzymać usługę wczesnego wspomagania dziecka:

Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, którą bezpłatnie wydają publiczne poradnie psychologiczno–pedagogiczne.

Rodzice dziecka powinni się zgłosić do rejonowej poradni psychologiczno–pedagogicznej. 

Komu możemy udzielić pomocy:
Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są przede wszystkim dzieci, które wymagają szczególnego wsparcia w poszczególnych sferach rozwojowych od urodzenia  do rozpoczęcia nauki  szkolnej. 

Są to dzieci, które:

• przebywają w domach rodzinnych,

• są pod opieką placówek ogólnodostępnych,

• są pod opieką placówek specjalistycznych, ale mimo to potrzebują dodatkowego wsparcia.

Cele realizacji wczesnego wspomagania;

• wczesne rozpoznanie niepełnosprawności dziecka i zaprojektowanie pomocy adekwatnej do jego potrzeb, stymulowanie jego rozwoju;

• zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości dziecka;

• pomoc dziecku i rodzinie w budowaniu trwałych i prawidłowych więzi z najbliższym środowiskiem;

• pomoc rodzicom i opiekunom w procesie adaptacji do nowych warunków życia wynikających z niepełnosprawności  w rodzinie, wzrost kompetencji rodzicielskich i kształtowanie właściwych postaw i zachowań rodziców; • rozwijanie społecznej świadomości umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy zdrowia dzieci.

Zadania realizowane przez zespół specjalistów w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

• ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu   działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania,  z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania  działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym  programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych   działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Specjaliści realizujący wczesne wspomaganie:

Skład zespołu specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

• psycholog,

• logopeda,

• terapeuta SI

• pedagog terapeuta

Organizacja pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Wszystkie prowadzone przez nas zajęcia są bezpłatne.

Odbywają się indywidualnie lub  w małych zespołach , w gabinetach i pomieszczeniach przedszkola. 

Do dyspozycji zespołu jest:

• gabinet dydaktyczny,

• sala integracji sensorycznej,

• gabinet logopedy.

Częstotliwość spotykań z rodziną zależy od:

• możliwości rodziców,

• potrzeb dziecka,

• naszych możliwości czasowych.

Możemy zaoferować cały pakiet zajęć, czyli około 2 godzin tygodniowo. Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, co jest uzależnione od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka. Jeśli jest to dla dziecka zbyt długo, modyfikujemy długość spotkań i ich częstotliwość. Zajęcia mogą odbywać się  w obecności rodziców. Składają się z dwóch części: bezpośredniej pracy   z dzieckiem oraz instruktażu i rozmowy z rodzicami.

Wykorzystywane metody pracy:
W terapii realizujemy elementy różnych programów oraz sięgamy do zróżnicowanych metod i form pracy.

Najczęściej wykorzystywane to:

• Programy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową  i sprawność manualną

• Terapia behawioralna 

• Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,

• Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona,

• Metoda Integracji Sensorycznej,

• Elementy Metody M.Frostig i D.Horne,

• Wielokierunkowa stymulacja rozwoju  mowy

Prowadzona dokumentacja:

Zespół dokumentuje wszystkie czynności wykonywane wokół dziecka.Dokumentacja terapeutyczna znajduje się w teczkach indywidualnych dziecka. Składa się z następujących dokumentów:

1. Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania zawierający:

- cele, zadania i harmonogram wczesnego wspomagania

- Indywidualny program zajęć

- lista obecności na zajęciach 

- realizacje zajęć w danym miesiącu, w tym zalecenia dla rodziców

- ocena postępów dziecka , zalecenia do dalszej pracy

- kontakty z osobami współdziałającymi

2. kserokopii opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

3. karty pracy dziecka

4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na organizacje zajęć wczesnego wspomagania 

Inna dokumentacja prowadzona przez Zespół to :

1. harmonogram pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania na bieżący rok szkolny,

2. sprawozdania ilościowe i jakościowe podsumowujące całoroczną pracę z dziećmi i rodzicami,

3. protokoły i notatki ze spotkań Zespołu dotyczące spraw dzieci i spraw bieżących.

 

Źródła informacji dla rodziców na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
1. Na terenie całego m. st. Warszawy:
• Biuro Edukacji m.st Warszawy

• Ośrodek Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl


2. Na terenie dzielnicy Śródmieście:
• Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich dla dzielnicy Śródmieście.

 

Regulamin WWRDz