KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kadra

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Zawadzka

 
Sekretarka:

Maria Orłowska

W naszym przedszkolu pracują wykwalifikowani nauczyciele mający doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi trudnościami i niepełnosprawnościami.

 

oddział I

poniedziałek 7.00-16.00

wtorek 7.00-15.00

środa 7.00-15.00

czwartek 7.00-16.00

piątek  7.00-16.00

 


NAUCZYCIELE
mgr Barbara Walczuk
mgr Ewa Dunaj - Śliwińska
mgr Beata Zawadzka - Dyrektor
POMOC NAUCZYCIELA
Anna Puźniewska
OBSŁUGA
Renata Ciołek

 

oddział II (dzieci 3-4-letnie)

poniedziałek-wtorek 8.00-17.00

środa- piątek 9.00-.17.00


NAUCZYCIELE
mgr Jolanta Jęczmyk
Katarzyna Kaźmierska
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Anna Gajda
POMOC NAUCZYCIELA
Iwona Galatowicz
OBSŁUGA
Agnieszka Grodek-Kutwin

 

oddział III ( dzieci 5-6-letnie i starsze)

poniedziałek- czwartek 7.30-16.30

piątek 8.00-16.00


NAUCZYCIELE
mgr Aneta Tabaczek
mgr Agnieszka Majewska 
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Dominika Dudkiewicz
POMOC NAUCZYCIELA
Grażyna Osińska
OBSŁUGA
Wiesława Dynarska

 

Przedszkole zapewnia wsparcie, specjalistyczną opiekę i terapię we współpracy z :

1. logopedą 

2. psychologiem

3. pedagogiem terapeutą

4. rehabilitantem

5. terapeutą integracji sensorycznej

 

 

 

LOGOPEDA
mgr Monika Kwapisiewicz
poniedziałek 9.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 14.00
środa 9.00 – 13.00
czwartek 9.00 – 14.00
piątek 9.00 – 14.00

PEDAGOG – TERAPEUTA
mgr Joanna Cedro
poniedziałek  8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 14.00

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
mgr Beata Nowicka
środa 9.00 – 14.00

czwartek 9.30-14.30
piątek  9.30 – 14.30

 

PSYCHOLOG
mgr Zuzanna Łobocka 
wtorek 7.00-14.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 7.00 – 14.00

REHABILITANT
mgr Dorota Kras
poniedziałek 7.00 – 15.30
wtorek 7.00 – 15.00

PSYCHOLOG z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12
ul. Dzielna 1 a
dr Kamila Kuprowska -Stępień

Specjaliści i nauczyciele organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, która jest dobrowolna i nieodpłatna.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Niezmiernie ważnym elementem funkcjonowania naszego przedszkola są pracownicy pionu kuchennego. 

Zdrowe, pełne witamin jadłospisy układa Urszula Kołakowska- sekretarz przedszkola.

Smacznie, zdrowo i kolorowo gotuje: Renata Pezda  - kucharka
                                                           Aneta Skrzypczak  - pomoc kuchenna

 

Dzisiaj rano zamieszanie,
Bo zabrakło wody w kranie.
Kuchnia bliska załamania:
„Co z herbatą do śniadania?”
 ........o to, by wszystko było naprawione i dobrze działało dba:

Edward Adamiec