Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

 

Dyrektor Przedszkola - mgr Beata Zawadzka

Sekretarka - Maria Orłowska


W naszym przedszkolu pracują wykwalifikowani nauczyciele mający doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi trudnościami i niepełnosprawnościami.

W oddziale 3 pracują:
Ewa Głaz – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Maria Boratyńska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Joanna Cedro – nauczyciel wspomagający

Pomoc nauczyciela
Wiesława Dynarska
Woźna
Aneta Skrzypczak


W oddziale 2 pracują:
mgr Agnieszka Majewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Aneta Tabaczek - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Dominika Dudkiewicz - nauczyciel wspomagający

Pomoc nauczyciela
Iwona Galatowicz
Woźna
Ewelina Szymonik


W oddziale 1 pracują:
mgr Barbara Walczuk – nauczyciel specjalista do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
mgr Ewa Dunaj-Śliwińska –nauczyciel specjalista do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
mgr Beata Zawadzka –nauczyciel specjalista do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Pomoc nauczyciela
Anna Puźniewska
Woźna
Agnieszka Grodek-Kutwin

Pracownicy administracji:
Maria Orłowska - sekretarka
Urszula Kołakowska -sekretarz przedszkola

Pracownicy pionu kuchennego:
Renata Pezda-kucharka
Marianna Kurowska - pomoc kuchenna

Pracownik do robót ciężkich/konserwator:
Edward Adamiec


Przedszkole zapewnia wsparcie, specjalistyczną opiekę i terapię we współpracy z :

1. logopedą

2. psychologiem

3. pedagogiem terapeutą

4. rehabilitantem

5. terapeutą integracji sensorycznej

LOGOPEDA
mgr Aleksandra Pieńczuk

wtorek 8:00-14:30

środa 8:00-14:30

czwartek 8:00-14:00

piątek 8:00-11:00

 

PSYCHOLOG
mgr Anna Rosocha

poniedziałek 8:00-15:00

środa 8:00 -15:30

czwartek 8:00 -15:00

REHABILITANT
mgr Agnieszka Truszkowska-Klukowska

poniedziałek 8:00-14:00

wtorek 8:00-14:00

piątek 8:00-12:30

PEDAGOG TERAPEUTA
mgr Kamila Daniluk

wtorek 8:30-15:30

czwartek 8:00-12:00

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
mgr Beata Nowicka
środa 9.00 - 13.30
czwartek 8.30 - 15.00

PSYCHOLOG z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12
ul. Dzielna 1 a

dyżuruje pod telefonem 

22 636 66 99

 

Specjaliści i nauczyciele organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, która jest dobrowolna i nieodpłatna.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA RODZICÓW I DZIECI:

Prosimy o wcześniejszą informację ze strony rodzica o potrzebie spotkania z danym nauczycielem wraz z podaniem interesującego go tematu rozmowy.

Kontakt może być osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem różnego rodzaju komunikatorów.

Nr telefonu do przedszkola: 22 620 29 31

 

mgr Ewa Dunaj-Śliwińska - wtorki 11:30-12:30

mgr Barbara Walczuk - środy 11:30-12:30

mgr Agnieszka Majewska - poniedziałki 11:00-12:00 lub 12:00:13:00

mgr Aneta Tabaczek - poniedziałki 11:00-12:00 lub 12:00:13:00

Ewa Głaz - czwartki 16:00-17:00

mgr Maria Boratyńska - środy 16:00-17:00 co drugi tydzień

mgr Joanna Cedro - czwartki 7:30-8:00 i piątki 7:30-8:00

mgr Dominika Dudkiewicz - piątki 13:00-14:00

mgr Anna Rosocha - czwartki 7:00-8:00

mgr Agnieszka Truszkowska-Klukowska - poniedziałki 7:30-8:00 i wtorki 7:30-8:00

mgr Beata Nowicka - środy 8:30-9:00 i czwartki 8:00-8:30

mgr Kamila Daniluk - poniedziałki 8:00-8:30 i 15:30-16:00

mgr Aleksandra Pieńczuk - wtorki 14:30-15:30