Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

 

Dyrektor Przedszkola - mgr Beata Zawadzka

Sekretarka - Maria Orłowska


W naszym przedszkolu pracują wykwalifikowani nauczyciele mający doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi trudnościami i niepełnosprawnościami.

W oddziale 3 pracują:
mgr Magdalena Makowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Ewa Głaz – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Joanna Cedro – nauczyciel wspomagający

Pomoc nauczyciela
Wiesława Dynarska
Woźna
Aneta Skrzypczak


W oddziale 2 pracują:
mgr Agnieszka Majewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Aneta Tabaczek - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Dominika Dudkiewicz - nauczyciel wspomagający

Pomoc nauczyciela
Iwona Galatowicz
Woźna
Ewelina Szymonik


W oddziale 1 pracują:
mgr Barbara Walczuk – nauczyciel specjalista do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
mgr Ewa Dunaj-Śliwińska –nauczyciel specjalista do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
mgr Beata Zawadzka –nauczyciel specjalista do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Pomoc nauczyciela
Anna Puźniewska
Woźna
Agnieszka Grodek-Kutwin

Pracownicy administracji:
Maria Orłowska - sekretarka
Urszula Kołakowska -sekretarz przedszkola

Pracownicy pionu kuchennego:
Renata Pezda-kucharka
Marianna Kurowska - pomoc kuchenna

Pracownik do robót ciężkich/konserwator:
Edward Adamiec


Przedszkole zapewnia wsparcie, specjalistyczną opiekę i terapię we współpracy z :

1. logopedą

2. psychologiem

3. pedagogiem terapeutą

4. rehabilitantem

5. terapeutą integracji sensorycznej

LOGOPEDA
mgr Monika Kwapisiewicz
poniedziałek 9.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 14.00
środa 9.00 – 13.00
czwartek 9.00 – 13.00/14.00
piątek 9.00 – 13.00/14.00

PSYCHOLOG
mgr Anna Rosocha

poniedziałek 8:00-15:00

wtorek 8:00 -15:00

środa 7:30 -12:00

czwartek 7:30 -12:00

REHABILITANT
mgr Agnieszka Truszkowska-Klukowska

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30-15:30

PEDAGOG TERAPEUTA
mgr Kamila Daniluk

wtorek 8:00-14:00

środa 8:00-14:00

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
mgr Beata Nowicka
środa 9.00 - 13.00
czwartek 9.00 - 14.30
piątek 8.30 - 14.30

PSYCHOLOG z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12
ul. Dzielna 1 a

dyżuruje pod telefonem 

22 636 66 99

 

Specjaliści i nauczyciele organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, która jest dobrowolna i nieodpłatna.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA RODZICÓW I DZIECI:

Prosimy o wcześniejszą informację ze strony rodzica o potrzebie spotkania z danym nauczycielem wraz z podaniem interesującego go tematu rozmowy.

Kontakt może być osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem różnego rodzaju komunikatorów.

Nr telefonu do przedszkola: 22 620 29 31

 

mgr Ewa Dunaj-Śliwińska - wtorki 11:30-12:30

mgr Barbara Walczuk - środy 11:30-12:30

mgr Agnieszka Majewska - poniedziałki 11:00-12:00 lub 12:00:13:00

mgr Aneta Tabaczek - poniedziałki 11:00-12:00 lub 12:00:13:00

mgr Magdalena Makowska - poniedziałki 12:00-13:00

mgr Joanna Cedro - piątki 12:00-13:00

mgr Dominika Dudkiewicz - piątki 13:00-14:00

mgr Monika Kwapisiewicz - poniedziałki 14:00-15:00

mgr Anna Rosocha - poniedziałki 7:00-8:00

mgr Agnieszka Truszkowska-Klukowska - poniedziałki 15:30-16:00 i wtorki 15:30-16:00

mgr Beata Nowicka - środy 8:30-9:00 i czwartki 8:30-9:00

mgr Kamila Daniluk - wtorki 11:30-12:00 i środy 7:30-8:00