Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Zasady odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu określa zarządzenie prezydenta m. st. Warszawy nr 1302/2017 z dnia 3.08.2017r. wraz ze sposobem jej wykonania.

1. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 złotych.

2. Nie może ona przekroczyć kwoty ustalonej przez organ prowadzący.

3. Zwroty opłaty za żywienie:

a) w przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość stawki żywieniowej, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności;
b )zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności dokonuje się w przypadku, gdy nieobecność zostaje zgłoszona najpóźniej w danym dniu do godziny 9:00;

4. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z dowolnej liczby posiłków zadeklarowanych na początku roku szkolnego;
5. Deklaracja co do ilości posiłków może zostać zmieniona przez rodzica w miesiącu poprzedzającym deklarowaną zmianę;

6. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10 każdego miesiąca.

7. Dyrektor przedszkola upoważniony jest do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

8. Zwolnień, o których jest mowa w pkt.1 udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.

9. Dyrektor przedszkola udziela zwolnienia, o którym jest mowa w pkt.1, jeżeli posiada zabezpieczone środki finansowe w planie wydatków przedszkola.

10. Szczegółowa procedura dotycząca wniosków w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez dziecko z posiłków zawarta jest w zarządzeniu podanym wyżej w § 22 pkt.1


ZARZĄDZENIE NR 9/2021
DYREKTORA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 38 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie: opłat za żywienie

Na podstawie zarządzenia Nr 2048/2008 Prezydenta m.st Warszawy z dnia 11.09.2008r. W sprawie korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

&1
Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy przedszkola.

&2
1. Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 12,00 złotych i obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.
2. Dzienna stawka żywieniowa dla pracowników przedszkola wynosi 14,40 złotych i jest powiększona o pełne koszty przygotowania posiłków, w tym koszty wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

&3
1. Opłaty za posiłki dla dzieci wynoszą:
a) Śniadanie 2,50zł
b) Obiad 7 zł
c) Podwieczorek 2,50zł
2. Opłaty za posiłki pracowników przedszkola wynoszą:
a) śniadanie 2,50 zł + 0,50 zł. oplata eksploatacyjna=3,00 zł.
b) Obiad 7,00 zł + 1,40 zł. oplata eksploatacyjna=8,40 zł.
c) Podwieczorek 2,50 zł + 0,50 zł. oplata eksploatacyjna=3,00 zł.
3. Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 i 2 wnosi się z góry za miesiąc, w którym następuje korzystanie z żywienia w przedszkolu, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca. Kwota opłaty za żywienie zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez łączną kwotę zadeklarowanych dziennie posiłków.
4. W przypadku nieobecności dziecka lub pracownika opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.
5. W przypadku rezygnacji z żywienia w trakcie trwania miesiąca rozliczenie płatności nastąpi w następnym miesiącu w formie odpisów.

&4
1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do przedszkola mogą ubiegać się o ulgi w opłacie w przypadku:
szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.
3. Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z żywienia może zostać złożony przez:
rodziców/ opiekunów prawnych,
nauczyciela przedszkola,
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodów (zaświadczenie pracodawcy z ostatnich 3 miesięcy lub deklarację podatkową za ostatni rok podatkowy lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony przez US, a jeżeli to nie jest możliwe, to oświadczenie o osiągniętych dochodach rodziny dziecka).
5. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę udzielenia ulgi w opłatach za żywienie dziecka w przedszkolu, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.
6. Zwolnień z opłat dokonuje się na okres: od 1.09 do 31.12 oraz 1.01. do 30.06 danego roku szkolnego.

&5
Zarządzenie wchodzi w życie dnia 01 września 2021r.