Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Zasady odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu określa zarządzenie prezydenta m. st. Warszawy nr 1302/2017 z dnia 3.08.2017r. wraz ze sposobem jej wykonania (Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 38 z dnia 13 czerwca 2023r)

1. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 złotych.

2. Nie może ona przekroczyć kwoty ustalonej przez organ prowadzący.

3. Zwroty opłaty za żywienie:

a) w przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość stawki żywieniowej, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności;
b )zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności dokonuje się w przypadku, gdy nieobecność zostaje zgłoszona najpóźniej w danym dniu do godziny 9:00;

4. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z dowolnej liczby posiłków zadeklarowanych na początku roku szkolnego;
5. Deklaracja co do ilości posiłków może zostać zmieniona przez rodzica w miesiącu poprzedzającym deklarowaną zmianę;

6. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10 każdego miesiąca.

7. Dyrektor przedszkola upoważniony jest do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

8. Zwolnień, o których jest mowa w pkt.1 udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.

9. Dyrektor przedszkola udziela zwolnienia, o którym jest mowa w pkt.1, jeżeli posiada zabezpieczone środki finansowe w planie wydatków przedszkola.

10. Szczegółowa procedura dotycząca wniosków w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez dziecko z posiłków zawarta jest w zarządzeniu podanym wyżej w § 22 pkt.1


ZARZĄDZENIE NR 9/2021
DYREKTORA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 38 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie: opłat za żywienie

Na podstawie zarządzenia Nr 2048/2008 Prezydenta m.st Warszawy z dnia 11.09.2008r. W sprawie korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

&1
Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy przedszkola.

&2
1. Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 12,00 złotych i obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.
2. Dzienna stawka żywieniowa dla pracowników przedszkola wynosi 14,40 złotych i jest powiększona o pełne koszty przygotowania posiłków, w tym koszty wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

&3
1. Opłaty za posiłki dla dzieci wynoszą:
a) Śniadanie 2,50zł
b) Obiad 7 zł
c) Podwieczorek 2,50zł
2. Opłaty za posiłki pracowników przedszkola wynoszą:
a) śniadanie 2,50 zł + 0,50 zł. oplata eksploatacyjna=3,00 zł.
b) Obiad 7,00 zł + 1,40 zł. oplata eksploatacyjna=8,40 zł.
c) Podwieczorek 2,50 zł + 0,50 zł. oplata eksploatacyjna=3,00 zł.
3. Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 i 2 wnosi się z góry za miesiąc, w którym następuje korzystanie z żywienia w przedszkolu, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca. Kwota opłaty za żywienie zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez łączną kwotę zadeklarowanych dziennie posiłków.
4. W przypadku nieobecności dziecka lub pracownika opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.
5. W przypadku rezygnacji z żywienia w trakcie trwania miesiąca rozliczenie płatności nastąpi w następnym miesiącu w formie odpisów.

&4
1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do przedszkola mogą ubiegać się o ulgi w opłacie w przypadku:
szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.
3. Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z żywienia może zostać złożony przez:
rodziców/ opiekunów prawnych,
nauczyciela przedszkola,
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodów (zaświadczenie pracodawcy z ostatnich 3 miesięcy lub deklarację podatkową za ostatni rok podatkowy lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony przez US, a jeżeli to nie jest możliwe, to oświadczenie o osiągniętych dochodach rodziny dziecka).
5. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę udzielenia ulgi w opłatach za żywienie dziecka w przedszkolu, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.
6. Zwolnień z opłat dokonuje się na okres: od 1.09 do 31.12 oraz 1.01. do 30.06 danego roku szkolnego.

&5
Zarządzenie wchodzi w życie dnia 01 września 2021r.