KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole Integracyjne nr 38
w Warszawie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-16. bi

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej

Marzec 2021

 

Budynek siedziby Przedszkole Integracyjne Nr 38, Pl. Bankowy3/5, 00-142 Warszawa

 

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień, które są zapewniane naszym odwiedzającym.]

 

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego

 

W przedszkolu obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z strefy wejścia osobiście.

 

 

1. Opis sposobu dojazdu.

 

Pieszo

 • Dojście piesze od Placu Bankowego 3/5 przez Kompleks budynków administrowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową wejście do obiektu od Placu Bankowego bramą wjazdową dla aut. Furtki są niedostosowane z uwagi na przeszkodę w postaci stopni schodowych lub różnicy poziomów. Dalej należy kierować się do bramy za wejściem B – Skrzydło Południowe.

 

 • Dojście piesze od ul Elektoralnej poprzez bramę znajdującą się pomiędzy Galerią Porczyńskich a Urzędem Miar i Wag.

 

 • Przejścia dla pieszych na Placu Bankowym posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik wraz z przejściem jest wyłącznie dla pieszych.

 

 • Brak wydzielonego pasa i chodnika dla rowerzystów.

 

 • Na trasie dojścia do budynku występują liczne nierówności na chodniku.

 

 • Na Placu Bankowym oraz na terenie kompleksu znajdują się stojaki dla rowerów.

 

Metrem

Najbliższa stacja metra, to Metro Ratusz Arsenał,  która  znajduje się w odległości do około 500 m.

 

Autobusem

Najbliższe przystanki autobusowe: Metro Ratusz Arsenał 01, Plac Bankowy 01, Metro Ratusz Arsenał 02, Plac Bankowy 03, Plac Bankowy 04, Metro Ratusz Arsenał 09, Metro Ratusz Arsenał 10, Kino Femina 01.

Tramwajem

Najbliższe przystanki tramwajowe: Metro Ratusz Arsenał 03, Metro Ratusz Arsenał 04, Plac Bankowy 07, Plac Bankowy 08, Metro Ratusz Arsenał 09, Metro Ratusz Arsenał 10, Kino Femina 05,  Kino Femina 06, Kino Femina 09, Kino Femina 10.

Samochodem

 • Przedszkole usytuowane jest na terenie Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego, gdzie wjazd jest dla osób upoważnionych. Na parkingu znajduje się miejsce dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole dysponuje własnym parkingiem, gdzie nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością, ale istnieje możliwość parkowania w sytuacjach tego wymagających po wcześniejszym zgłoszeniu tego upoważnionemu pracownikowi.

 

 • Parking miejski znajduje się przy Placu Bankowym 3/5. Parking jest płatny w godzinach 8:00-20:00. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się przy ulicy Placu Bankowym 3/5, a także na terenie kompleksu w okolicy wejścia B. 

Taksówką

Postój taksówek znajduje się około 300 m od wejścia głównego do obiektu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

2.Opis wejścia na posesję i przechodzenia przez obszar kontroli

 

Przedszkole Integracyjne nr 38 w Warszawie mieści się na terenie Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego przy Placu Bankowym 3/5.

Budynek przedszkola nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia prowadzi furtka umieszczona w ciągu komunikacyjnym (chodnik) z licznymi nierównościami o szerokości ok. 160 cm. Przed furtką znajduje się betonowa wylewka o szerokości ok. 130 cm, długości ok. 80 cm i progu ok. 3 cm. Furtka posiada szerokość ok. 130 cm, wysokość ok. 203 cm i kąt rozwarcia 90o. Po lewej stronie furtki znajduje się domofon z przyciskiem PRZEDSZKOLE na wysokości ok. 140 cm od ziemi. Komunikacja przez domofon odbywa się werbalnie. Po otwarciu furtki przez pracownika, ciągnie się za uchwyt z krótkim szyldem. Furtka zamyka się sama. Za furtką znajduje się podjazd o długości ok. 16,3 m i szerokości ok. 113 cm, posiadający podwójne poręcze na wysokości ok. 110 cm i ok. 76 cm z obu stron. Pochwyt poręczy ma średnicę ok. 5 cm, zakończenie proste, bez przedłużenia. Pochylnia składa się z dwóch części:

 • pierwszej części o długości ok. 8,3 m i kącie nachylenia 8% zakończony spocznikiem o wymiarach ok. 130 x124 cm;
 • drugiej części pochylni o długości ok. 8 m i kącie nachylenia 11% zakończonej spocznikiem o wymiarach ok. 360x180 cm.

Z drugiego spocznika jest (przejście do wejścia bocznego) 5 schodów o szerokości 100 cm, stopnic szerokości 35 cm i podstopnic o wysokości 15 cm. Z boku znajdują się poręcze na wysokości 90 cm i 54 cm średnicy pochwytu 4,5 cm. Dalej chodnikiem o długości 13,15 m dochodzi się do furtki o szerokości 90 cm i wysokości 160 cm zamykanej ryglem na szczycie furtki. Za furtką 140 cm po lewej stronie znajduje się wejście boczne.

Po prawej stronie podjazdu na wysokości pierwszego spocznika znajduje się furtka o szerokości 90 cm i wysokości 160 cm zamykana ryglem na szczycie. Próg ma wysokość 3 cm. Pochylnia ma długość 11,9 m, nachylenie 5% . Przez plac parkingu i ogrodu przedszkolnego jest dojazd do drzwi bocznych.  Na trasie dojścia do budynku (o długości ok. 59,9 m) występują przeszkody w postaci pochylni, progów, sprzętu ogrodowego i kratki odwodnienia liniowego o szerokości 14 cm. Trzymając się lewej strony (wzdłuż żywopłotu), dochodzimy do wejścia bocznego z prawej strony drogi.           

 

3.Opis wejścia do budynku

wejście główne przez obszary kontroli

Wejście główne zadaszone znajduje się w centralnej części budynku (umieszczone na poziomie drugiego spocznika). Wejście jest wyposażone w kontrolę dostępu – domofon z przyciskiem PRZEDSZKOLE na wysokości ok. 146 cm od ziemi. Komunikacja przez domofon odbywa się werbalnie. Po otwarciu drzwi przez pracownika, ciągnie się za pochwyt. Drzwi ze szkła akrylowego, bez kontrastów, otwierane na zewnątrz, o szerokości ok. 82 cm, wysokości ok. 198 cm i kącie rozwarcia 90° z pochwytem na wysokości ok. 93 cm bez progu.

Drzwi  z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie.

Ze strefy wejściowej, o szerokości 200 cm i długości 170 cm, prowadzą schody na kondygnacje i zejście do piwnicy.

wejście boczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Wejście odbywa się bez kontroli, przez drzwi o szerokości 85 cm, klamka umieszczona jest na wysokości 103 cm, w podłożu znajduje się próg o wysokości 2,5 cm. Strefa wejścia o wymiarach: szerokości 129 cm i długości 230 cm. Naprzeciwko drzwi wejściowych znajduje się winda oraz schody na poziom -1 i parter.         

4.Komunikacja wewnętrzna

 

Komunikację między piętrami zapewniają schody bez kontrastów. Klatka schodowa  jest drogą ewakuacyjną z poszczególnych kondygnacji.

Schody wewnętrzne wejście główne

 • Na poziom parteru jest 7 stopni, wysokość podstopnic (różna) od 13 cm do 18 cm, wielkość stopnic 33 cm.

Szerokość schodów około 89 cm z poręczą po lewej stronie. Nieprzedłużona poręcz podwójna obła szerokości 6 cm umieszczona na wysokości około 97 cm i 60 cm. Znajduje się również bardzo stroma pochylnia (40%) z szyną o długości 240 cm i szerokości 93 cm (wjechanie podjazdem wymaga asekuracji drugiej osoby ze względu na stromość podjazdu).

Na parterze spocznik o powierzchni: długości 300 cm i szerokości 214 cm.

Po obu stronach znajdują się wejścia do korytarzy.

 

 • Na pierwsze piętro prowadzą 2 biegi schodów, każdy po 12 stopni z noskami oraz spocznikiem pomiędzy nimi. Pierwszy bieg schodów o szerokości 110 cm z przedłużoną poręczą po prawej stronie na wysokości 110 cm. Poręcz o średnicy 5,5 cm z licznymi potykaczami. Stopnice o szerokości 32 cm, podstopnie o różnej wysokości od 15 cm do 18 cm.

Spocznik międzypiętrowy długość  310 cm i szerokości 152 cm. Drugi bieg schodów szerokość 108 cm , wysokość poręczy 98 cm, stopnice o szerokości 32 cm, podstopnie o wysokości 16 cm.

Na pierwszym piętrze spocznik o długości 400 cm i szerokości 147 cm.

Po lewej stronie znajduje się wejście do korytarza, z którego wchodzi się do sali oddziału 3 oraz do gabinetu logopedy i psychologa.

Po prawej stronie znajduje się wejście do korytarza, z którego wchodzi się do sali oddziału 2, toalety dziecięcej i personelu i zmywalni (pomieszczenie służbowe).          

 

Schody wejście boczne

 • na dół prowadzi 10 schodów (z potykaczami - nakładki dywanowe) o szerokości 100 cm, stopnice o szerokości 31 cm, podstopnie wysokości 16 cm. Po obu stronach umieszczone są poręcze obłe o średnicy chwytnej 5 cm, bez zakończenia, na wysokości 100 cm i 120 cm. Spocznik na poziomie -1 długości 190 cm i szerokości 140 cm. Znajdują się tu drzwi do pomieszczenia technicznego, toalety dziecięcej, windy i sali rehabilitacyjnej.
 • na parter prowadzi bieg 12 schodów krętych z poręczami po obu stronach.

Szerokość wejścia 100 cm, szerokość stopnicy węższa od lewej strony 23 cm i szersza z prawej 40 cm, wysokość podstopnic od 12 cm do 15 cm. Poręcz obła o średnicy pochwytu 7cm na wysokości 70 cm.

Na końcu schodów znajduje się korytarz.

          

 

Korytarze

 • poziom zero/ parter wejście główne

Na korytarz po lewej stronie przechodzi się przez drzwi o szerokości 79 cm, powierzchnia poruszania jest zawężona, szerokość 110 cm, długość 530 cm. Korytarz jest pomieszczeniem wielofunkcyjnym, z którego wchodzi się do kuchni, pomieszczenia administracyjnego i toalety pracowników kuchni.

 

Po prawej stronie wchodzi się przez drzwi o szerokości 79 cm na korytarz o długości 750 cm  i szerokości 160 cm. Występuje tam zwężenie do 118 cm (fotel poczekalni). W korytarzu znajduje się troje drzwi, przez które wchodzi się do:

 • gabinetu dyrektora - drzwi o szerokości 79 cm, klamka na wysokości 112 cm,
 • gabinetu pedagoga terapeuty - drzwi o szerokości 79 cm, klamka na wysokości 110 cm (wewnątrz znajduje się przestrzeń wystarczająca do manewrowania wózkiem),
 • oddziału 1. - drzwi o szerokości 79 cm, kąt rozwarcia 110° , próg o wysokości 1,5 cm.

 

 • piętro 1. wejście główne
 • Na korytarz po lewej stronie wchodzi się przez dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 68 cm (każde skrzydło), próg wynosi 2 cm. W korytarzu po lewej stronie są drzwi do oddziału 3, otwierane na zewnątrz o szerokości 79 cm, próg 2 cm. Po prawej sronie korytarza są szafki szatni dzieciecej. Korytarz ma długość 630 cm, a szerokość 140 cm. Z tego korytarza jest dojście do gabinetu specjalisty. Na końcu korytarza są drzwi o szerokości 80 cm prowadzące do szatni pracowniczej (zawężenie tworzy szereg szafek na ubrania, znajdujących się po obu stronach ściany). Następnie w odległości 190 cm są kolejne drzwi prowadzące do sali doświadczania świata, otwierające się na szerokość 78 cm. Przez salę idzie się do gabinetu specjalisty. Szerokość ciągu komunikacyjnego wynosi 120 cm i długość 700 cm. Po lewej stronie są drzwi o szerokości 79 cm i próg 0,5 cm (przestrzeń manewrowa jest bardzo ograniczona).

 

 • Na korytarz po prawej stronie wchodzi się przez dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 68 cm (każde skrzydło), próg ma wysokość 1,5 cm. Korytarz ma długość 1295 cm i szerokość 120 cm. Na odcinku 434 cm występuje zawężenie w postaci szafek dziecięcych, pozostała część korytarza ma szerokość 130 – 160 cm (mogą wystąpić trudności w manewrowaniu wózkiem). Po prawej stronie korytarza jest wejście do toalety dla dzieci i personelu, zmywalni, a na końcu jest wejście do oddziału 2. Drzwi dwu skrzydłowe o szerokości 68 cm (każde skrzydło), brak progu.

          

 • poziom zero/parter wejście boczne (prawa strona) po wejściu krętymi schodami bocznymi na parter, jest korytarz (najwęższe miejsce ok. 120 cm) prowadzący do oddziału 1. Drzwi (z drugim wąskim skrzydłem) mają szerokość wejścia ok. 79 cm, próg o wysokości 2 cm.

 

          

Winda

W budynku znajduje się winda, która nie spełnia wymogów windy dla osób niepełnosprawnych. Winda kursuje na poziom -1 i poziom parteru.

Aby przywołać windę należy przytrzymać przycisk znajdujący się na wysokości 97 cm. Drzwi otwierają się i zamykają automatycznie. Szerokość wejścia do windy 90 cm. Kabina o szerokości 100 cm i długości 148 cm. Przyciski przystankowe na panelu czołowym wymagają przytrzymania podczas podróży windą. Przyciski umieszczone są na wysokości ok. 88 cm. Winda zaopatrzona jest w guzik alarmu.

Na poziomie -1, na półpiętrze i parterze wychodzi się na mały korytarz (pole manewrowe niewygodne).

 

5.Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

 

 • pochylnie

znajdują się na terenie zewnętrzynym

 • dojście do wejścia głownego
 • dojście do parkingu na terenie posesji przedszkola
 • dojście do wejścia bocznego

platformy

brak

informacje głosowe pętle indukcyjne

brak pętli indukcyjnych w budynku.

6.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

7.Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Nie ma dostępu do tłumacza PJM.

8.Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.