Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

WWRD

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dane adresowe:

koordynator prac w zespole wczesnego wspomagania:  mgr Monika Kwapisiewicz

Podstawa prawna:

- art. 127 pkt 5-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 59),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1635). - Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dn. 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawie.
Definicja wczesnego wspomagania:

Przez wczesne wspomaganie rozwoju rozumiemy wszystkie działania podjęte w celu zapewnienia optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju małego dziecka   z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Kryteria, jakie należy spełnić, aby otrzymać usługę wczesnego wspomagania dziecka:

Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, którą bezpłatnie wydają publiczne poradnie psychologiczno–pedagogiczne.

Rodzice dziecka powinni się zgłosić do rejonowej poradni psychologiczno–pedagogicznej. 

Komu możemy udzielić pomocy:

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są przede wszystkim dzieci, które wymagają szczególnego wsparcia w poszczególnych sferach rozwojowych od urodzenia  do rozpoczęcia nauki  szkolnej. 

Są to dzieci, które:

• przebywają w domach rodzinnych,

• są pod opieką placówek ogólnodostępnych,

• są pod opieką placówek specjalistycznych, ale mimo to potrzebują dodatkowego wsparcia.

Cele realizacji wczesnego wspomagania:

• wczesne rozpoznanie niepełnosprawności dziecka i zaprojektowanie pomocy adekwatnej do jego potrzeb, stymulowanie jego rozwoju;

• zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości dziecka;

• pomoc dziecku i rodzinie w budowaniu trwałych i prawidłowych więzi z najbliższym środowiskiem;

• pomoc rodzicom i opiekunom w procesie adaptacji do nowych warunków życia wynikających z niepełnosprawności  w rodzinie, wzrost kompetencji rodzicielskich i kształtowanie właściwych postaw i zachowań rodziców; • rozwijanie społecznej świadomości umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy zdrowia dzieci.

Zadania realizowane przez zespół specjalistów w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

• ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu   działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania,  z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania  działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym  programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych   działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Specjaliści realizujący wczesne wspomaganie:

Skład zespołu specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

• psycholog,

• logopeda,

• terapeuta SI

• pedagog terapeuta

Organizacja pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Wszystkie prowadzone przez nas zajęcia są bezpłatne.

Odbywają się indywidualnie lub  w małych zespołach , w gabinetach i pomieszczeniach przedszkola. 

Do dyspozycji zespołu jest:

• gabinet dydaktyczny,

• sala integracji sensorycznej,

• gabinet logopedy.

Częstotliwość spotykań z rodziną zależy od:

• możliwości rodziców,

• potrzeb dziecka,

• naszych możliwości czasowych.

Możemy zaoferować cały pakiet zajęć, czyli około 2 godzin tygodniowo. Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, co jest uzależnione od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka. Jeśli jest to dla dziecka zbyt długo, modyfikujemy długość spotkań i ich częstotliwość. Zajęcia mogą odbywać się  w obecności rodziców. Składają się z dwóch części: bezpośredniej pracy   z dzieckiem oraz instruktażu i rozmowy z rodzicami.

Wykorzystywane metody pracy:

W terapii realizujemy elementy różnych programów oraz sięgamy do zróżnicowanych metod i form pracy.

Najczęściej wykorzystywane to:

• Programy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową  i sprawność manualną

• Terapia behawioralna 

• Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,

• Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona,

• Metoda Integracji Sensorycznej,

• Elementy Metody M.Frostig i D.Horne,

• Wielokierunkowa stymulacja rozwoju  mowy

Prowadzona dokumentacja:

Zespół dokumentuje wszystkie czynności wykonywane wokół dziecka.Dokumentacja terapeutyczna znajduje się w teczkach indywidualnych dziecka. Składa się z następujących dokumentów:

1. Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania zawierający:

- cele, zadania i harmonogram wczesnego wspomagania

- Indywidualny program zajęć

- lista obecności na zajęciach 

- realizacje zajęć w danym miesiącu, w tym zalecenia dla rodziców

- ocena postępów dziecka , zalecenia do dalszej pracy

- kontakty z osobami współdziałającymi

2. kserokopii opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

3. karty pracy dziecka

4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na organizacje zajęć wczesnego wspomagania 

Inna dokumentacja prowadzona przez Zespół to :

1. harmonogram pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania na bieżący rok szkolny,

2. sprawozdania ilościowe i jakościowe podsumowujące całoroczną pracę z dziećmi i rodzicami,

3. protokoły i notatki ze spotkań Zespołu dotyczące spraw dzieci i spraw bieżących.

Źródła informacji dla rodziców na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

1. Na terenie całego m. st. Warszawy:
• Biuro Edukacji m.st Warszawy
• Ośrodek Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl

2. Na terenie dzielnicy Śródmieście:
• Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich dla dzielnicy Śródmieście.