Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

WWRD

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dane adresowe:

Koordynator prac w zespole ds. wczesnego wspomagania: mgr Beata Nowicka.

Podstawa prawna:

- art. 127 pkt 5-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 59),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1635),

- Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dn. 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawie.

Definicja wczesnego wspomagania:

Przez wczesne wspomaganie rozwoju rozumiemy wszystkie działania podjęte w celu zapewnienia optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju małego dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Kryteria, jakie należy spełnić, aby otrzymać usługę wczesnego wspomagania dziecka:

Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, którą bezpłatnie wydają publiczne poradnie psychologiczno–pedagogiczne.

Rodzice dziecka powinni się zgłosić do rejonowej poradni psychologiczno–pedagogicznej.

Komu możemy udzielić pomocy:

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są przede wszystkim dzieci, które wymagają szczególnego wsparcia w poszczególnych sferach rozwojowych od urodzenia  do rozpoczęcia nauki  szkolnej.

Są to dzieci, które:

• przebywają w domach rodzinnych,

• są pod opieką placówek ogólnodostępnych,

• są pod opieką placówek specjalistycznych, ale mimo to potrzebują dodatkowego wsparcia.

Cele realizacji wczesnego wspomagania:

• wczesne rozpoznanie niepełnosprawności dziecka i zaprojektowanie pomocy adekwatnej do jego potrzeb, stymulowanie jego rozwoju,

• zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości dziecka,

• pomoc dziecku i rodzinie w budowaniu trwałych i prawidłowych więzi z najbliższym środowiskiem,

• pomoc rodzicom i opiekunom w procesie adaptacji do nowych warunków życia wynikających z niepełnosprawności w rodzinie, wzrost kompetencji rodzicielskich i kształtowanie właściwych postaw i zachowań rodziców,

• rozwijanie społecznej świadomości umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy zdrowia dzieci.

Zadania realizowane przez zespół specjalistów w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

• ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Specjaliści realizujący wczesne wspomaganie:

Skład zespołu specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

• psycholog,

• logopeda,

• terapeuta SI,

• pedagog terapeuta.

Organizacja pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Wszystkie prowadzone przez nas zajęcia są bezpłatne.

Odbywają się indywidualnie lub w małych zespołach, w gabinetach i pomieszczeniach przedszkola.

Do dyspozycji zespołu jest:

• gabinet dydaktyczny,

• sala integracji sensorycznej,

• gabinet logopedy.

Częstotliwość spotykań z rodziną zależy od:

• możliwości rodziców,

• potrzeb dziecka,

• naszych możliwości czasowych.

Możemy zaoferować cały pakiet zajęć, czyli około 2 godzin tygodniowo. Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, co jest uzależnione od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka. Jeśli jest to dla dziecka zbyt długo, modyfikujemy długość spotkań i ich częstotliwość. Zajęcia mogą odbywać się w obecności rodziców. Składają się z dwóch części: bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz instruktażu i rozmowy z rodzicami.

Wykorzystywane metody pracy:

W terapii realizujemy elementy różnych programów oraz sięgamy do zróżnicowanych metod i form pracy.

Najczęściej wykorzystywane są:

• programy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i sprawność manualną,

• terapia behawioralna,

• elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

• elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona,

• Metoda Integracji Sensorycznej,

• elementy Metody M.Frostig i D.Horne,

• wielokierunkowa stymulacja rozwoju mowy.

Prowadzona dokumentacja:

Zespół dokumentuje wszystkie czynności wykonywane wokół dziecka. Dokumentacja terapeutyczna znajduje się w teczkach indywidualnych dziecka. Składa się z następujących dokumentów:

1. Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania zawierający:

- cele, zadania i harmonogram wczesnego wspomagania,

- indywidualny program zajęć,

- listę obecności na zajęciach,

- realizacje zajęć w danym miesiącu, w tym zalecenia dla rodziców,

- ocenę postępów dziecka, zalecenia do dalszej pracy,

- kontakty z osobami współdziałającymi.

2. Kserokopie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

3. Karty pracy dziecka.

4. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na organizację zajęć wczesnego wspomagania.

Inna dokumentacja prowadzona przez Zespół to :

1. Harmonogram pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania na bieżący rok szkolny.

2. Sprawozdania ilościowe i jakościowe podsumowujące całoroczną pracę z dziećmi i rodzicami.

3. Protokoły i notatki ze spotkań Zespołu dotyczące spraw dzieci i spraw bieżących.

Źródła informacji dla rodziców na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

1. Na terenie całego m. st. Warszawy:
• Biuro Edukacji m.st Warszawy
• Ośrodek Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl

2. Na terenie dzielnicy Śródmieście:
• Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich dla dzielnicy Śródmieście.