Przedszkole Integracyjne nr 38
w Warszawie

O nas

W samym centrum Warszawy stworzyliśmy miejsce, w którym codziennie spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Staramy się, aby każde dziecko znalazło tu szacunek i zrozumienie.
Jesteśmy otwarci na problemy dzieci i rodziców, próbujemy je wspólnie rozwiązywać. Bardzo chcemy, aby nasze przedszkole niekoniecznie było najlepsze, ale by było kochane przez dzieci, szanowane przez rodziców.
Aby było miło, wesoło, bezpiecznie, byśmy byli dla siebie życzliwi i uśmiechnięci. Chcemy, żeby wszyscy tutaj czuli się jak w rodzinie. W naszym przedszkolu każde dziecko ma swoje imię, swoją indywidualność.
To jest dla nas najważniejsze

Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Integracyjne nr 38 w Warszawie, Plac Bankowy 3/5 , reprezentowane przez Dyrektora – Beatę Zawadzką;

2. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: p38@edu.um.warszawa.pl lub telefonując pod numer tel. 22 620-29-31

3. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych i danych dzieci określa art. 6 i 9 RODO.5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji statutowych zadań przedszkola: dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Statutu Przedszkola).., na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

b) podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

7. Podanie danych osobowych, których obowiązek przetwarzania wynika   z w/w przepisów jest warunkiem korzystania z usług naszego przedszkola.

8. Państwa dane osobowe i dane dzieci będą przekazywane w ściśle określonym zakresie do podmiotów lub organów wyłącznie na mocy przepisów prawa (np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji  w Przedszkolu Integracyjnym nr 38 w Warszawie oraz archiwizowane

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli przez okres wynikający z przepisów prawa.                   W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

12. Macie Państwo prawo do

a) żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,

b) jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.c) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);

13. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa i dzieci zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

a) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,

b) podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola jest dobrowolne. 

 

Dyrektor Przedszkola

Beata Zawadzka