Przedszkole Integracyjne nr 38
w Warszawie

Opłaty

Zasady odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu określa zarządzenie prezydenta m. st. Warszawy nr 1302/2017 z dnia 3.08.2017r. wraz ze sposobem jej wykonania.

1. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 złotych.

2. Nie może ona przekroczyć kwoty ustalonej przez organ prowadzący.

3. Zwroty opłaty za żywienie:

a) w przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość stawki żywieniowej, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności;
b)zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności dokonuje się w przypadku, gdy nieobecność zostaje zgłoszona najpóźniej w danym dniu do godziny 9:00;

4. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z dowolnej liczby posiłków zadeklarowanych na początku roku szkolnego;
5. Deklaracja co do ilości posiłków może zostać zmieniona przez rodzica w miesiącu poprzedzającym deklarowaną zmianę;

6. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10 każdego miesiąca.

7. Dyrektor przedszkola upoważniony jest do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

8. Zwolnień, o których jest mowa w pkt.1 udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.

9. Dyrektor przedszkola udziela zwolnienia, o którym jest mowa w pkt.1, jeżeli posiada zabezpieczone środki finansowe w planie wydatków przedszkola.

10. Szczegółowa procedura dotycząca wniosków w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez dziecko z posiłków zawarta jest w zarządzeniu podanym wyżej w § 22 pkt.1

STAWKA ŻYWIENIOWA naliczana jest za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi 10 zł, w tym: śniadanie - 2,00 zł., obiad - 6,00 zł., podwieczorek - 2,00 zł.